Post byFejsik

Różne oczyszczalnie ścieków

Napisany przez dnia Sie 7, 2015 w Nowe | 0 komentarzy

Oczyszczalnia ścieków jest miejscem, w których woda jest utylizowana w takim stopniu, aby była wystarczająco dobra do użytku, który jest wymagany przez końcowego odbiorcę. W cały proces można wpisać kilka części jak: sedymentacja, filtracja, chlorowanie, dezynfekcja itd. Aparatura używana w oczyszczalniach to filtry wodne, generatory Ozonu, przyrządy odprowadzające osad, seperatory oleju itd.

Więcej

Tyrystory

Napisany przez dnia Kwi 12, 2015 w Nowe | 0 komentarzy

Układy sterowania zapłonem tyrystorów

Tyrystory można sterować za pomocą układów zapłonowych z przesuwnikami RC bez generatorów kształtujących, lecz sterowanie takie jest niedokładne, ponieważ chwila zapłonu zależy nie tylko od napięcia bramki, ale i od temperatury tyrystora.

Najczęściej w układach tyrystorowych stosujemy układy zapłonu działające na zasadzie sterowania fazowego. Układy te wytwarzają strome impulsy zapłonowe o dostatecznym czasie trwania, w chwilach zależnych od sygnału sterującego Uster .

Przesuwnik fazy PF działa na zasadzie porównywania napięcia piło-kształtnego u2 ze stałym napięciem sterującym Uster. W chwili zrównania się napięcia piłokształtnego z napięciem sterującym układ porównujący 2 wytwarza impuls u3. Napięcie piłokształtne jest zsynchronizowane z napięciem sinusoidalnym anody. Jest ono wytwarzane w układzie / przez przekształcanie napięcia sinusoidalnego U.

Impulsy u3 są kształtowane w układzie 3 i wzmacniane przez wzmacniacz transformatorowy 4. W rezultacie tego do bramki i tyrystora są kierowane impulsy napięcia ub o odpowiednio dużej stromości i odpowiednio długim czasie trwania. Do wzmacniania impulsów sterujących jest stosowany wzmacniacz transformatorowy 4 w celu odizolowania tyrystora od układu sterującego zapłonem.

Najczęściej wyodrębnienie poszczególnych bloków w układzie zapłonowym jest trudne. Na przykład generatorem impulsów zapłonowych GI może być uniwibrator samodławny wyzwalany impulsami w3, który w tym przypadku spełnia jednocześnie rolę układu kształtującego 3 i wzmacniacza 4.

Omówimy najczęściej stosowane układy sterowania zapłonem tyrystorów.

Generator monostabilny jest wyzwalany napięciem u2, które jest sumą napięcia sterującego Uster i napięcia przemiennego w,, które może być sinusoidalne, pilokształtne lub inne.

W chwili ti napięcie u2 staje się ujemne i wprowadza tranzystor Tw stan aktywny. Rozpoczyna się proces zwiększania prądu kolektora Ic kończący się po czasie At. Na wyjściu układu zapłonowego pojawia się impuls dodatni o czasie trwania At. Od chwili zakończenia tego impulsu do chwili t2 tranzystor nadal przewodzi, ponieważ napięcie u2 jest ujemne, a napięcie u3 jest równe zeru. Prąd Ic w tym czasie ma wartość stałą ograniczoną rezystorem R.

W chwili h napięcie u2 staje się dodatnie i rozpoczyna się zmniejszanie prądu tranzystora. Przebiega ono gwałtownie na skutek dodatniego sprzężenia zwrotnego. Prąd Ic natychmiast zmniejsza się do zera, a energia pola magnetycznego, zmagazynowana w rdzeniu transformatora, rozładowuje się przez diodę D2 na skutek przepływu prądu /. Dioda D chroni obwód bazy przed napięciem.

Układ ładowania kondensatora C jest zasilany napięciem trapezowym U. Jest ono otrzymywane w układzie obcinającym napięcie sinusoidalne ua. Dioda D/jest prostownikiem jednopołówkowym, zapobiega ona przewodzeniu diody Zenera przy ujemnych połówkach napięcia ua. Dodatnie połówki napięcia ua przedostają się na układ RD2 i są obcinane przez diodę na poziomie napięcia Zenera.

Szybkość ładowania kondensatora zależy od wartości rezystancji R i pojemności C, jak również od amplitudy napięcia trapezowego u.

W chwili osiągnięcia przez napięcie u2 wartości napięcia progowego Up rozpoczyna się przewodzenie diody przełączającej . Rezystancja diody A maleje gwałtownie i kondensator C rozładowuje się impulsem prądu iG przez bramkę tyrystora i rezystor R2. Napięcie u2 obniża się prawie do zera i dioda odzyskuje właściwości zaporowe. W następnym cyklu ładowania kondensatora C proces się powtarza. Należy pamiętać o tym, że napięcie Zenera diody obcinającej D2 w układzie z diodą przełączającą powinno być znacznie wyższe od napięcia progowego Up diody przełączającej Z)3. W przeciwnym razie napięcie u2 na kondensatorze będzie wzrastać nieliniowo , a poza tym może nie dojść do przełączenia diody D3 nawet przy małej wartości rezystancji R. Układy z tranzystorami jedno złączowymi i diodami przełączającymi wykorzystujemy również przy sterowaniu napięciem zewnętrznym . W układach sterowanych napięciem Usler tranzystor T spełnia rolę klucza przerywającego generację serii impulsów zapłonowych.

Więcej

Tanio i zdrowo, czyli tanie przepisy kulinarne

Napisany przez dnia Gru 11, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Wszyscy wiemy jak drogo kosztuje utrzymanie, wyżywienie, czyli życie w dzisiejszych czasach. Dodatkowo mamy kryzys gospodarczy, co zwiększa nasze koszty utrzymania, gdyż wszystko wraz z żywnością drożeje. Chcemy zatem zaprezentować w naszym serwisie internetowym tani i zdrowy system odżywiania, a przede wszystkim chcemy umieścić wiele przepisów kulinarnych, dzięki którym wszystkie gospodynie domowe

Więcej

Materiały i sprzęt do instalacji piorunochronnych

Napisany przez dnia Gru 3, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Instalacje piorunochronne służą do zabezpieczenia budynków przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Instalacja składa się ze .zwodu, którego zadaniem jest przyjmowanie ładunku elektrycznego w chwili wystąpienia wyładowania oraz z przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających i uziomów, po których ładunek spływa do ziemi. Instalacja piorunochronna prowadzona jest po dachach i ścianach budynków. Na zwody, przewody odprowadzające i uziemiające oraz uziomy poziome stosuje się druty stalowe, linki i płaskowniki stalowe i miedziane. Uziomy pionowe wykonuje się z rur .stalowych.

W skład osprzętu do instalacji piorunochronnych wchodzą:

  • a) uchwyty i .zaciski do zamocowania zwodów, przewodów od-prowadzających i uziemiających na dachach i ścianach budynków,
  • b) zaciski do wykonania połączeń między zwodami i przewodami odprowadzającymi,
  • c) zaciski probiercze do połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi,
  • d) osłony do przewodów uziemiających służące do ochrony przed uszkodzeniem przewodu uziemiającego na odcinku prowadzonym bezpośrednio nad ziemią.

Uchwyty i zaciski do zamocowania zwodów, przewodów odprowadzających oraz uziemiających przystosowane są do podłoża, do.-którego mają być przymocowane. Wykonane są one z blachy stalowanej ocynkowanej o- grubości 2—2,5 mm.

Zaciski do połączenia zwodów i przewodów odprowadzających składają się z dwóch płytek z blachy stalowej o grubości 2 do 2,5 mm połączonych śrubami. Całość zabezpieczona jest przed •korozją przez ocynkowanie. Produkowane .są dwa rodzaje zacisków: do połączenia przewodów biegnących równolegle lub krzyżujących się. Zaciski probiercze składają się z dwóch części wykonanych jako odlewy z mosiądzu lub innych stopów metali kolorowych. Obydwie części skręcone są śrubami stalowymi ocynkowanymi. Do zamocowania przewodu odprowadzającego i uziemiającego służą otwory zaopatrzone we wkręty dociskowe. Osłony do przewodów uziemiających wykonywane są z odcinków rur stalowych, do których przyspawane są uchwyty do wmurowania. W celu zabezpieczenia przed korozją osłony pokrywa się lakierem ochronnym. Warunki magazynowania. Omówiony sprzęt należy magazynować luzem w pomieszczeniach zamkniętych, na regałach, półkach lub w skrzyniach transportowych ustawionych na .pomostach. W pomieszczeniach magazynowych należy utrzymywać wilgotność względną powietrza 50—75% i temp. powyżej 0 °C. Dostępność produktów w sklepie automatyka websystem.pl

Więcej

Automatyzacja zasilania obrabiarek

Napisany przez dnia Gru 3, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Typ i konstrukcja urządzeń do automatycznego zasilania zależą przeważnie od rodzaju materiałów czy półwyrobów, które mają być podawane. Można przede wszystkim rozróżnić: a) drut lub taśmę dostarczane w zwojach, b) materiał prętowy i materiał w sztukach. Zasilanie materiałem w zwojach jest typowe dla maszyn do przeróbki plastycznej na zimno. Urządzenia zasilające odpowiednio do sposobu chwytania materiału można podzielić na: haczykowe, wałkowe i zaciskowe. Przy zasilaniu materiałem prętowym materiał partiami jest dostarczany na stanowisko zasilania. Podawanie najczęściej odbywa się przez wykorzystanie pochylni dla ruchu poprzecznego i urządzenia pneumatycznego do podawania osiowego. Oprócz magazynków umocowanych trwale na obrabiarce, stosuje się magazynki wymienne, które mogą być załadowywane półwyrobami poza obrabiarką, ręcznie lub za pomocą urządzeń załadowczych. W tym ostatnim przypadku ew. zacięcia urządzenia załadowczego nie powodują przestojów obrabiarki. Jeżeli obrabiarki wykonujące kolejno operacje są oddalone od siebie, liczba potrzebnych magazynków rośnie, stąd duże znaczenie ma ich koszt. Magazynki są zwykle wykonane z elementów prasowanych, a ostatnio coraz szerzej stosuje się magazynki plastykowe. Sztuki duże i o złożonych kształtach orientuje się ręcznie i układa na stanowisku załadowczym, skąd są pobierane automatycznie. Według badań radzieckiego instytutu ENIMS 20-4-70% czasu pomocniczego przy obróbce małych i średnich części, a 50-^-70% przy obróbce części dużych zajmują czynności zakładania i zdejmowania części z obrabiarki. Wskazuje to na korzyści, jakie można by osiągnąć przy zautomatyzowaniu tych czynności.

Czynności wykonywane przez urządzenia zasilające drobnymi półwyrobami są następujące:

  1. uchwycenie półwyrobu, zorientowanie, tj. nadanie mu właściwego położenia w przestrzeni i przekazanie w tym położeniu do zasobnika,
  2. zebranie w zasobniku takiej liczby zorientowanych półwyrobów, aby zapewnić ciągłość pracy obrabiarki, nawet przy chwilowych przerwach w pracy mechanizmu orientującego,
  3. wydawanie półwyrobów z zasobnika pojedynczo lub w partiach żądanych,
  4. przemieszczanie półwyrobów z zasobnika do strefy działania narzędzia.

Urządzenia zasilające mogą niekiedy spełniać dodatkowe funkcje, jak zabezpieczenie przed uszkodzeniem narzędzi lub obrabiarki w przypadku przedostania się ciała obcego, usuwanie nieprawidłowo zorientowanych półwyrobów, które przeszły do zasobnika, zatrzymywanie maszyny przy wyczerpaniu zapasu półwyrobów w zasobniku itd. Urządzenia zasilające zasadniczo obsługują jedno stanowisko i po przejściu przez daną maszynę, przed następną operacją, półwyrób powinien być na nowo orientowany. Urządzenia zasilające nie są związane wyłącznie z produkcją masową. Przy rozwiązaniach, które umożliwiają szybkie dostosowanie urządzenia podającego do podawania innych części różniących się wymiarem, ale podobnych kształtem — można zautomatyzować podawanie nawet przy produkcji seryjnej. Konstrukcja urządzeń zasilających zależy od kształtu i wymiarów półwyrobów, wymagań co do dokładności orientacji, konstrukcji obrabiarki i powtarzalności serii.

Po więcej informacji odwiedź falowniki.info

Więcej